Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Agriculture Development

Agriculture Development Office

Salyan


Guidelines and Directives
S.N Title Category Published Date
7 प्राविधिक मापदण्ड २०७७ निर्देशिका/ कार्यविधि 2077-09-06 View
8 PMAMP परियोजना म्यानुअल २०७७ निर्देशिका/ कार्यविधि 2077-09-07 View
9 ब्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन ब्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम, २०७६ निर्देशिका/ कार्यविधि 2077-06-21 View
10 कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन एकिकृत कार्यविधि, २०७७‍ निर्देशिका/ कार्यविधि 2077-05-15 View
11 मुख्य मन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ निर्देशिका/ कार्यविधि 2078-05-28 View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, सल्यान
Last Updated: 2021/03/22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.