Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Agriculture Development

Agriculture Development Office

Salyan


Download
S.N Title Category Published Date View File Download
1 कृषि विकास कार्यक्रमको निवेदन र प्रस्तावना ढाँचा अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
2 औजार उपकरण प्रस्तावना ढाँचा अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
3 अनुदान निवेदन तथा अनुसूची २ फारम अनुदान विवरण 2077-12-25 View Download
4 कार्यक्रम मागको लागि प्रस्तावफर्म फारमहरू 2078-05-15 View Download
5 078.79 को कार्यक्रम मागको लागि सूचिकृत सूचना फारमहरू 2078-05-15 View Download
6 मौरी तालिमको लागि भर्ने फर्मेट अन्य 2078-06-15 View Download
7 रोडकोरिडोर तरकारी बिकास कार्यक्रममा पेश गरिने निबेदनको नमुना फारमहरू 2078-09-13 View Download
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, सल्यान
Last Updated: 2021/03/22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.