नियमावली
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
3 PMAMP परियोजना म्यानुअल २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-07 View
4 प्राविधिक मापदण्ड २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-06 View
5 ब्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन ब्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम, २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-06-21 View
6 कृषि कार्यक्रम सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन एकिकृत कार्यविधि, २०७७‍ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-05-15 View
7 मुख्य मन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-05-28 View